Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro speed dating (kulturně společenská seznamovací akce)

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky obsahují popis služeb a specifikaci smluvního vztahu mezi organizátorem seznamovacích akcí Jakubem Žwakem IČO: 87048515 (dále jen "organizátor") a klienty (účastníky).

Účast na akci

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let (klient provedením rezervace potvrzuje, že tuto věkovou hranici splňuje), způsobilost k právním úkonům a souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Klient ručí za správnost údajů, které uvání. Organizátor si nezjišťuje (neověřuje) žádné údaje o klientovi.

Organizátor nenese odpovědnost za údaje a správnost informací, které klient uvádí, ani za důsledky, které nepravdivé informace mohou mít na průběh seznamovací akce.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast klienta na jím pořádané akci a to i bez udání důvodu. Organizátor má právo odmítnout účast klienta na akci, pokud se již seznamovací akce zúčastnil a tímto dát šanci dalším zájemcům o seznamování. Organizátor si také vyhrazuje právo odmítnout účast klienta v případech kdy se na minulých akcích choval nevhodně nebo odešel v průběhu akce.

Organizátor nepřebírá odpovědnost klienta, za jeho jednání v souvislosti s konáním akce ani mimo akci. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která vznikla jeho zaviněním.

Podmínkou účasti na seznamovací akci je zaplacení vstupního poplatku, pravdivé a správné vyplnění registračního formuláře a obdržení potvrzujícího emailu od organizátora akce.

Přihlášení na akci a platba

Účastník se na seznamovací akci přihlásí přes webové stránky. Přihlášení proběhne po vyplnění všech povinných údajů a zaškrtnutí souhlasu s obchodními podmínkami, čímž účastník vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržet. Přihlášení je dokončeno zaplacením účastnického poplatku na účet č. 2702624722/2010 vedený u Fio banky. Při placení poplatku je nezbytné uvést variabilní symbol, který klient obdrží v potvrzujícím emailu po dokončení rezervace.

Klient je povinen provést platbu tak, aby byla platba připsána nejpozději do 4 pracovních dnů po rezervaci na seznamovací akci na účet organizátora. Pokud tak klient neučiní, bude ze seznamovací akce vyřazen. Uhrazením platby na účet organizátora vzniká mezi přihlášeným účastníkem a organizátorem akce smluvní vztah. Předmětem tohoto vztahu je právo klienta na účast na seznamovací akci v termínu, který byl ze strany organizátora potvrzen.

Jsme plátci DPH.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI jako náhradník

Pokud je akce obsazená. Klient se může přihlásit na akci jako "Náhradník". Aby byla jeho rezervace platná, musí ji uhradit. V případě zařazení "Náhradníka" na akci se na tohoto klienta vztahují stejné podmínky zrušení účasti, jako na jakéhokoli jiného účastníka akce. Upozorňujeme klienty, že na čekající náhradníky se nejčastěji dostane řada 1-2 dny před akcí a přímo v den konání akce. Je třeba s tím počítat.

Zrušení účasti

Klient má právo zrušit svoji účast na seznamovací akci.

Pokud zrušení účasti proběhne do 8 kalendářních dnů před konáním akce, má účastník právo na vrácení zaplaceného účastnického poplatku poníženého o manipulační poplatek 90 Kč. Při zrušení 7 až 4 dnů před akcí vám vrátíme 50% poplatku, nebo si můžete vybrat jiný termín za částku 90 Kč. Za přesunutý termín již není možné vrátit účastnický poplatek. Při zrušení rezervace méně než 4 dny před akcí a v případě nemoci poplatek propadá, po omluvě vám nabídneme 25% slevu na další akci. Dárkové poukazy (vouchery) zakoupené na naše akce nejsou vratné a směnitelné za hotovost, je však možné je nechat vystavit na jinou osobu, která je využije. Na klienty, kteří se přihlásili jako "Náhradníci" a byla jim potvrzena účast, se vztahují stejné podmínky "zrušení účasti" jako na ostatní klienty.

Podmínky zrušení / nekonání akce

Organizátor může zrušit akci v případě, že se nenaplní kapacita seznamovací akce. Nebo v jiných výjimečných případech, jako je například nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, v takovém případě si organizátor vyhrazuje právo akci zrušit.
V takovém případě mají klienti právo na vrácení celého zaplaceného účastnického poplatku. Organizátor může navrhnout posunutí rezervace na jiný termín. Zrušením akce nevzniká klientovi nárok na jinou náhradu škody vzniklou v souvislosti s nekonáním akce.

ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI A NÁROK NA VRÁCENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Pokud se akce neuskuteční z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která vznikla nezávisle na vůli organizátora, anebo pokud se účastník nemůže na akci dostavit z důvodu zásahu vyšší moci, vyhrazuje si organizátor právo na převedení celého účastnického poplatku na voucher s platností jednoho roku. Voucher není směnitelný za hotovost. Pokud nebude do jednoho roku voucher uplatněn, jeho hodnota propadá. Voucher je přenositelný na jinou osobu.

Průběh akce

Účastníci jsou povinni řídit se během seznamovací akce pokyny organizátora nebo moderátora akce. Účastník je povinen chovat se na akcích slušně. Nevhodné je zejména používání hrubých a sprostých slov, sexuálních návrhů, pokřiků na ostatní účastníky nebo jiné chování, které pohoršuje ostatní. Účastník se zavazuje, že se výše popsanému chování vyvaruje. V průběhu akce si účastníci nesdělují kontaktní informace. Účastník akce musí být schopen se bez problému a obtíží dorozumět s ostatními účastníky akce v českém jazyce (případně jiném jazyce, pokud jde o speed dating např. v AJ nebo NJ). Na akci nemají účastníci povoleno fotit ani pořizovat audio nebo video záznam. Vyhrazený prostor restaurace, kde Seznamovací večer probíhá, je v průběhu akce určen pouze pro účastníky Seznamovacího večera. Účastníci mají povinnost dodržovat hygienická doporučení a nařízení krajské hygienické stanice a ministerstva zdravotnictví.

Organizátor akce negarantuje klientovi, že během akce pozná vhodný protějšek.

Vyhodnocení akce

Vyhodnocením akce se rozumí to, že organizátor akce předá emailový kontakt (který mu byl poskytnut účastníkem) těm účastníkům, kteří si to vzájemně přejí. Volba, s kým si chce účastník vyměnit kontakt se provádí pomocí vyplněného formuláře, který účastník obdrží na začátku akce a předá ho na konci akce organizátorovi.

Ochrana osobních údajů, ochrana soukromí (GDPR)

Seznamovací kancelář manželů Žwakových, zastoupená panem Jakubem Žwakem (správce) IČO: 87048515, telefonní kontakt: (+420) 775 554 601, zpracovala na základě nařízení Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") zásady pro nakládání s těmito údaji. Zásady o zpracování osobních údajů poskytují informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování našich služeb, k jakým účelům a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 

Zákazníkem se rozumí osoba, která na našich stránkách provedla rezervaci nebo poskytla své údaje například pro odběr novinek. Vždy vyžadujeme jen minimum osobních dat, které slouží pro účely služeb, které poskytujeme. Každý kdo na našem webu provedl rezervaci, nebo zažádal o odběr novinek může kdykoli zažádat emailem o vymazání svých údajů nebo zrušení odběru novinek.

Zpracovávané osobní údaje

V evidenci rezervací zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu telefon, e-mail, křestní jméno (nebo přezdívka), pohlaví, rok narození (nikoli celé datum narození), údaj o ceně, dále pak náhodně přidělená přezdívka, datum a čas provedení rezervace. Tyto údaje jsou nutné k zpracování rezervace, tzn. plnění smlouvy. Odesláním formuláře/rezervace souhlasíte s poskytnutím svých údajů třetím stranám, které poskytují marketingové služby.

K čemu slouží vaše osobní údaje

Telefon

Telefon slouží pro případ, kdy vás potřebujeme rychle kontaktovat ve věci zařazení na akci, organizačních změn týkajících se akce, na kterou jste přihlášeni atp. Více než telefonní kontakt využíváme e-mail. Pokud si to situace vyžaduje voláme, pokud stačí textová zpráva, posíláme sms.

E-mail

Ke komunikaci používáme většinou email. Na email dostáváte všechny potvrzující zprávy týkající se rezervace, platby, upozornění na blížící se termín, vyhodnocení termínu. Email využíváme při komunikaci ohledně vašich rezervací, pokud vzniknou nejasnosti, pokud si přejete rezervaci zrušit, přesunout, nebo pokud máte dotazy. Na základě pravidel speed datingu sdílíme Váš email s klienty, se kterými jste měli vzájemnou shodu. Předání osobního kontaktu (e-mail) je podstatou poskytované služby. Email také slouží, abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a novinkách týkajících se našich služeb. Každý uživatel má právo odhlásit se z odběru novinek a to přímo v emailu.

Křestní jméno

Slouží především jako rozlišující a kontrolní údaj správně zadaného pohlaví. Místo křestního jména je možné uvést i přezdívku například: Monika - Monča. Slouží při komunikaci s klientem.

Pohlaví

Z podstat poskytovaných seznamovacích služeb se snažíme na akcích zajistit stejný počet mužů a žen a z toho důvodu potřebujeme znát pohlaví klienta.  

Rok narození

Pořádané akce mají uvedenou věkovou kategorii, z toho důvodu klient uvádí rok narození. Nepotřebujeme znát celé datum narození, proto ho prosím neuvádějte.

Uvedené údaje, je možné změnit, pokud potřebujete opravit telefonní číslo nebo chcete poskytnout jinou e-mailovou adresu. Pro tyto účely nám prosím kontaktujte nejlépe e-mailem na adresu: info@seznamovacivecer.cz.

Jaké další údaje zpracováváme

Vytvořením rezervace je každému klientovi přidělen variabilní symbol, který je také číslem rezervace a slouží pro identifikaci platby. Připsáním uhrazeného účastnického poplatku na náš účet zpracujeme číslo vašeho účtu, které je dále využito jen v případě, že Vám je poplatek z nějakého důvodu (například omluvy z akce) vracen zpět.

Při uplatnění slevového nebo dárkového voucheru zpracováváme číslo tohoto voucheru, aby se mohla správně identifikovat "výhoda" která je s voucherem spojena.

Zpracováváme vaši volbu odevzdanou při seznamovací akci (volbu s kým se chcete seznámit). Tyto výsledky zpravidla odevzdává klient na papírovém formuláři.

Účastníkům akce je předávám kontakt (e-mailová adresa) v případě, že došlo k oboustranné shodě. Souhlas ke shodě je klientem odevzdáván na vyplněném formuláři.

V případě, že jste souhlasili s fotografií, aniž byste požadovali rozmazání na fotografii, může být použita za účelem propagace, především na našem webu a Facebooku. 

Pokud se s námi podělíte o recenzi, máme právo ji anonymně zveřejnit.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme na dobu neurčitou. 

Právo na vymazání osobních údajů

Jakýkoli klient má právo na vymazání svých osobních údajů a to bez udání bližšího důvodu.  Máte také právo požádat o stažení fotografie, ke které jste předtím dali souhlas. Těmito zásadimi se řídíme bez ohledu na platnost nařízení EU a vnímáme ji jako slušnost.

Využívání souborů cookies

Náš web www.seznamovacivecer.cz využívá soubory cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferencích a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Technické, funkční i analytické cookies pomáhají lepší funkčnosti a používání Vám zákazníkům.

Automatizované rozhodování a profilování

Při své práci nepoužíváme metody automatizovaného rozhodování ani profilování zákazníků.

Závěr

Při zjištění nesrovnalostí, pochybností nebo dalších otázek se můžete obrátit na e-mail: info@seznamovacivecer.cz.
Věříme, že zásady ochrany údajů pomohou ještě zlepšit naše poskytované služby a vy se bez obav s šťastně seznámíte.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky a to i bez předchozího upozornění s okamžitou účinností. Účastníci jsou povinni se před účastí na akci s aktuální podobou obchodních podmínek seznámit. Prostor restaurace není bezbariérový. Organizátor akce má právo na akcích fotit nebo pořizovat videozáznam a to za účelem další propagace.